Algemene Voorwaarden – Marketway

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. “Marketway” verwijst naar het marketingbureau Marketway, gevestigd te Magnoliadreef 16, 2631HL in Nootdorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80222900; b. “Opdrachtgever” verwijst naar de natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die diensten afneemt of wenst af te nemen van Marketway; c. “Overeenkomst” verwijst naar de overeenkomst tussen Marketway en de Opdrachtgever, waarin de specifieke diensten en voorwaarden worden vastgelegd; d. “Partijen” verwijst naar zowel Marketway als de Opdrachtgever; e. “Diensten” verwijst naar alle werkzaamheden uitgevoerd door Marketway, waaronder, maar niet beperkt tot, websitebouw en -onderhoud, social media management en het schrijven van marketing strategieën.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en diensten van Marketway, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen Partijen.

Artikel 3. Aanbiedingen en Overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Marketway zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever akkoord gaat met de aanbieding of offerte van Marketway, hetzij schriftelijk, per e-mail, mondeling of via andere communicatiemiddelen. 3.3 Marketway behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren die in strijd zijn met wet- en regelgeving of de ethische normen van het marketingvak.

Artikel 4. Uitvoering van Diensten
4.1 Marketway zal zich naar beste vermogen inspannen om de overeengekomen diensten naar behoren uit te voeren. 4.2 Marketway behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van diensten gebruik te maken van derden en/of subcontractors, mits dit geen wezenlijke invloed heeft op de kwaliteit van de geleverde diensten of indien de Opdrachtgever dit vooraf geweigerd heeft. 4.3 De Opdrachtgever zal alle benodigde medewerking en informatie verschaffen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de diensten.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
5.1 Opdrachtgever is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtgever ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Marketway kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
5.2 Voorts is Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtgever kan worden gevergd. 5.3 Indien Opdrachtgever de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 5.4 Indien Opdrachtgever tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 5.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Marketway gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 5.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Marketway gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 5.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Marketway, zal Marketway in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Marketway toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Marketway extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Marketway anders aangeeft. 5.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Marketway vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 5.9 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5. Intellectuele Eigendom
5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op de door Marketway ontwikkelde materialen, strategieën, ontwerpen, teksten, grafieken en andere creaties, blijven te allen tijde eigendom van Marketway, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 5.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marketway de door Marketway ontwikkelde materialen te verveelvoudigen, openbaar te maken, te wijzigen of anderszins te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de diensten zijn verleend.

6. Tarieven en Betaling
6.1 De tarieven voor de diensten van Marketway worden vermeld in de overeenkomst of offerte. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw en andere van toepassing zijnde heffingen. 6.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst. 6.3 Bij niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Marketway gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Marketway is slechts aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een aantoonbare tekortkoming in de uitvoering van de diensten. 7.2 Iedere aansprakelijkheid van Marketway is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Marketway wordt uitbetaald. 7.3 Marketway is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

8. Overmacht
8.1 In geval van overmacht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte, technische storingen, stakingen, natuurrampen of andere omstandigheden buiten de controle van Marketway, is Marketway gerechtigd om de uitvoering van de diensten op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

9. Geheimhouding
9.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 9.2 De geheimhoudingsverplichting blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.

10. Geschillen
10.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 10.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Marketway is gevestigd.

11. Slotbepalingen
11.1 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 11.2 Marketway behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn op nieuwe overeenkomsten en diensten na publicatie op de website van Marketway. 11.3 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 01 september 2020.

Neem de tijd om deze Algemene Voorwaarden grondig door te lezen en neem bij eventuele vragen of opmerkingen contact op met Marketway voordat u gebruikmaakt van onze diensten.