Algemene voorwaarden

Artikel 1. Introductie

1. De hier geformuleerde algemene voorwaarden maken volledig deel uit van – elke dienst, offerte, aanbieding, overeenkomst en contactmoment – tussen Marketway, gevestigd aan de Magnoliadreef 16 te Nootdorp en een wederpartij, vervolgens genoemd ‘’partner’’. Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing als deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op het moment dat er bij de uitvoeren van diensten een derde partij betrokken wordt, de opdracht van de partner uit te voeren.
3. De algemene voorwaarden zijn geformuleerd ter bescherming van de partner.
4. Indien één of meerdere van het hierin bepaalde artikelen geheel nietig, beperkt nietig worden verklaard blijven de andere artikelen van toepassing. Verwacht wordt dat de partner en Marketway de desbetreffende artikelen in overeenkomst vervangen met het doel de algemene voorwaarden volledig in stand te houden.
5. Bij onduidelijk over één of meerdere van de in deze algemene voorwaarden geformuleerde artikelen wordt er verwacht dat de partner om toelichting vraagt. Marketway is verplicht de desbetreffende onduidelijke artikelen toe te lichten naar eerlijkheid en redelijkheid.
6. Wanneer er een situatie plaatsvindt tussen Marketway en de partner die aan de hand van deze algemene voorwaarden niet beredeneerd of opgelost kan worden dient er aan de hand van de redelijkheid gebruik te maken van het meest relevante genoemde artikel uit deze algemene voorwaarden.
7. Indien de partner wenst de artikelen uit deze algemene voorwaarden niet strikt toe te passen betekent dit niet dat deze artikelen niet van toepassing zijn. Marketway en de partner behouden het recht zich te beroepen op het op dat moment noodzakelijke artikel.

Artikel 2. Offertes

1. Alle Marketway offertes zijn vrijblijvend. Indien er een acceptatietermijn gehanteerd wordt is acceptatie of weigering voor het verstrijken van het termijn verplicht. Indien er geen antwoordt wordt verkregen wordt de offerte als afgewezen beschouwd. Indien de offerte geen acceptatietermijn beschikt heeft Marketway het recht de offerte terug te trekken, alleen als die dienst niet meer wordt geleverd.
2. Marketway kan niet aan een offerte gehouden worden als er redelijkerwijs begrepen wordt dat deze offerte een kennelijke vergissing of misschrijving bevat.
3. Alle prijzen die in een offerte benoemd worden zijn exclusief btw, andere heffingen in het kader van de overeenkomst worden buiten beschouwing gelaten tenzij anders is aangegeven.
4. Indien de partner of Marketway een weder voorstel aanbiedt ten opzichte van de offerte en hiermee akkoord wordt gegaan is de acceptatie van toepassing op het weder voorstel in plaats van op de offerte.
5. Een samengestelde prijsopgave in een offerte betekent niet dat deze automatisch van toepassing is voor toekomstige offertes.
Artikel 3. Contracttermijn, uitvoering, uitvoering en overeenkomst wijzigingen; prijsverhoging

1. Een overeenkomst tussen Marketway en de partner wordt altijd aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen; met een looptijd van 12 maanden en stilzwijgende verlenging.
2. Indien er een uitvoeringstermijn overeenkomen is voor de uitvoering van één of meerdere diensten van Marketway voor de partner is dit nimmer een fatale termijn. Bij een schriftelijke ingebrekestelling dient er een redelijke termijn geboden te worden ter afronding van de overeengekomen dienst(en).
3. Marketway heeft het recht overeengekomen diensten door derde partijen te laten verrichten.
4. Uitvoering van diensten is niet verplicht te geschieden vanaf de vestigingslocatie van Marketway.
5. Uitvoering van diensten is niet verplicht in één fase te geschieden, indien overeengekomen kunnen de diensten gefaseerd uitgevoerd worden en aldus te facturen afzonderlijk te factureren.
6. Gedurende de uitvoering van diensten wordt altijd de privacy statement gehanteerd ter bescherming van de gegevens van de partner.
7. Indien het noodzakelijk is overeengekomen bepalingen te wijzigen, heeft Marketway het recht de bepalingen te wijzigen in schriftelijke overeenstemming van de partner.
8. Indien het noodzakelijk is bepalingen toe te voegen aan de overeenkomst, heeft Marketway het recht deze toe te voegen bij schriftelijke overeenstemming van de partner. De partner en Marketway berusten het recht deze aanvullingen te annuleren binnen redelijke termijn van de toevoeging, in overstemming met de wederpartij.
9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de partner een verzoek tot wijziging of aanvulling van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10. Marketway heeft het recht een prijsverhoging door te voeren in de overeenkomst, deze verhoging dient schriftelijk voorgesteld te worden aan de partner en door de partner schriftelijk geaccepteerd te worden. De prijsverhoging gaat vervolgens de 1ste van de eerste volgende nieuwe maand in.
11. Marketway is niet aansprakelijk voor enige schade die door toedoen van haar verleende diensten of werkzaamheden zijn ontstaan.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

1. De partner is bevoegd de nakoming van de overeengekomen verplichtingen op te schorten, de overeenkomst te ontbinden, als Marketway zijn verplichtingen niet volledig of tijdig nakomt. De partner kan bij het sluiten van de overeenkomst zijn verwachtingen ter kennis brengen ter voldoening van de overeengekomen bepalingen. De partner kan Marketway eisen de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities.
2. De partner is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien er omstandigheden zijn waardoor Marketway de nakoming van de overeengekomen condities, of de wijzigingen in de overeenkomst, niet kan garanderen.
3. Indien de partner tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien de ontbinding aan Marketway toerekenbaar is, is de partner gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5. Marketway is bevoegd de nakoming van de overeengekomen verplichtingen op te schorten, de overeenkomst te ontbinden, als de partner zijn verplichtingen niet volledig of tijdig nakomt. De partner kan bij het sluiten van de overeenkomst zijn verwachtingen ter kennis brengen ter voldoening van de overeengekomen bepalingen. Marketway kan de partner eisen de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities.
6. Marketway is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien er omstandigheden zijn waardoor de partner de nakoming van de overeengekomen condities, of de wijzigingen in de overeenkomst, niet kan garanderen.
7. Indien Marketway tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
8. Indien de ontbinding aan de partner toerekenbaar is, is Marketway gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
9. Indien de partner een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de partner in rekening worden gebracht.
10. De partner heeft het recht om tot ontbinding van een overeengekomen offerte over te gaan, voordat de overeengekomen activiteiten uitgevoerd worden/zijn. Indien hier sprake van is dient de partner een vergoeding te betalen van 20% van het overeengekomen bedrag.

Artikel 5. Overmacht

1. Marketway is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de partner indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Marketway kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
3. Voor zover Marketway ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Marketway gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De partner is gehouden deze factuur te voldoen.
Artikel 6. Betaling

1. Betaling aan Marketway dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
2. Indien er niet binnen 14 dagen betaald wordt, zal Marketway een procedure starten bestaande uit drie fases. Ten eerste een betalingsherinnering die 5 dagen van toepassing is, gevolgd voor een waarschuwing waarbij wordt gevraagd binnen twee werkdagen tot betalen over te gaan, bij de derde mededeling dient er binnen 1 dag betaalt te worden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1. Indien Marketway aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid slechts beperkt tot hetgeen in dit artikel is behandeld.
2. Marketway is niet aansprakelijk voor schade, ongeacht welke aard, ontstaan doordat Marketway heeft gehandeld volgens verkeerd aangeleverde informatie door de partner.
3. Indien Marketway aansprakelijk mocht zijn is Marketway dat alleen voor het deel van de factuur waarop die schade betrekking heeft.
4. Bij aansprakelijkheid wordt, afhankelijk van de situatie, de verzekering ingezet om over te gaan tot de uitkering van het bedrag waarop de schade in de factuur betrekking heeft, tot op dat moment blijft de schade beperkt.
5. Marketway is uitsluitend enkel aansprakelijk voor directe schades voorkomend uit diensten die in de overeenkomst bepaald zijn. Elk ander soort schade valt niet onder de aansprakelijkheid van Marketway.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Marketway aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Marketway toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de partner aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7. Marketway is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8. De afwijzing van de aansprakelijkheid vanuit deze algemene voorwaarden is niet van toepassing op het moment dat de schade te wijten is aan schuld of opzet.

Artikel 8. Intellectuele eigendommen

Marketway behoudt het recht en de bevoegdheid die Marketway toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving omtrent de intellectuele eigendommen. Marketway heeft het recht de uitvoering en kennis achter deze intellectuele eigendommen toe te passen bij derden, zonder toestemming van de partner. Hierbij strikt rekening houdend met de vertrouwelijke informatie van de eerste partner.

Artikel 9. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.